Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОиВ и др. части и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения на Народното събрание
  • Процедура: Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по глава осма "а" от Закона за обществените поръчки
  • Обявление в Регистъра на обществените поръчки: №: 9030582
Съобщение
Уведомяваме Ви, че възлагането на обществена поръчка с предмет доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОиВ и др. части и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения на Народното събрание при условията и по реда на Глава осма „а“ от ЗОП е обявено със заповед № ОП-455-01-40/16.06.2014 г. на и.д. главния секретар на Народното събрание.
Допълнителна информация и документи за обществената поръчка, необходими за участие, се получават всеки работен до 25.06.2014 г. в сградата на Народното събрание, София 1169, пл. "Княз Александър І" № 1, четвърти етаж, стая 405а, от 9.00 ч. до 16.00 ч., тел. 02 939-24-50, 02 939-30-69. При поискване възложителят изпраща документите по пощата.
Крайният срок за получаване на оферти е до 16:00 часа на 25.06.2014 г. в сградата на Народното събрание, София 1169, пл. "Народно събрание" N 2, деловодство, тел. 02 939-23-71.
     
 С текста на публичната покана може да се запознаете тук.
    Форма за търсене
    Ключова дума