Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Чуждоезиково обучение по английски и немски език с комуникативна насоченост на народни представители и служители на Народното събрание
  • Процедура: Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по глава осма "а" от Закона за обществените поръчки
  • Обявление в Регистъра на обществените поръчки: №: 9030885
Съобщение
Народното събрание на Република България съобщава, че на 14.07.2014 г. (понеделник) от 11:00 часа в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1, етаж 1, зала № 142 ще бъдат отворени офертите на участниците в обществената поръчка с предмет „Чуждоезиково обучение по английски и немски език с комуникативна насоченост на народни представители и служители на Народното събрание”.
Процедурата е открита със заповед № ОП-455-01-43/20.06.2014  г. на и.д. главен секретар на Народното събрание. Публичната покана № ОП-455-00-125 от 20.06.2014 г. е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с № 9030885.
 При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата.
Форма за търсене
Ключова дума