Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Поддръжка и ремонт на копирна техника, вкл. доставка на необходимите резервни части и консумативи
  • Процедура: Открита процедура по ЗОП
  • Обявление в електронната страница на „Държавен вестник”: № от г.
  • Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00728-2014-0006
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 ЗОП
Народното събрание на Република България съобщава, че на 18.07.2014 г. (петък) от 14:30 часа в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1, първи етаж, зала № 142, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет поддръжка и ремонт на копирна техника, вкл. доставка на необходимите резервни части и консумативи.
Процедурата е открита с решение № ОП 455-01-35/03.06.2014 г. на главния секретар на Народното събрание и за нея има обявление, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 606812 от 03.06.2014 г. Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 00728-2014-0006.
При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.
    Форма за търсене
    Ключова дума