Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Доставка и монтаж на подвижни и стационарни стелажи и електрическа система за съхранение на архивни единици
  • Процедура: Открита процедура по ЗОП
  • Обявление в електронната страница на „Държавен вестник”: № 19 от 06/08/2010 г.
  • Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00728-2010-0009
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 ЗОП
Народното събрание на Република България съобщава, че на 30.09.2010 г.
(четвъртък) от 11:00 часа в сградата на Народното събрание, София, пл.
„Княз Александър І” № 1, етаж 1, зала № 126, ще бъдат отворени ценовите
оферти на допуснатите участници в открита процедура с обект: „Доставка
и монтаж на подвижни и стационарни стелажи и електрическа система за
съхранение на архивни единици”.

Процедурата е открита с решение № ОП 055-01-46 от 06.08.2010 г. на
главния секретар на Народното събрание и за нея има обявление №
19/06.08.2010 г., обнародвано в eлектронната страница на “Държавен
вестник”. Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените
поръчки е 00728-2010-0009.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за
масово осведомяване.
    Форма за търсене
    Ключова дума