Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на копирна техника - пет цифрови копирни машини среден клас и седем цифрови копирни машини нисък клас. Гаранционна поддръжка на техниката при условията на пълно сервизно обслужване за срок 48 месеца.
  • Процедура: Открит конкурс по НВМОП
  • Обявление в Регистъра на обществените поръчки: №: 398243
  • Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00728-2010-0006
Съобщение по чл. 38 НВМОП
Народното събрание на Република България съобщава, че на 02.07.2010 г.
(петък) от 11:00 часа в сградата на Народното събрание, София, пл.
„Княз Александър І” № 1, ет. 2, зала № 248, ще бъдат отворени ценовите
оферти на допуснатите участници в открит конкурс с обект „Доставка,
инсталиране и пускане в експлоатация на копирна техника - пет цифрови
копирни машини среден клас и седем цифрови копирни машини нисък клас.
Гаранционна поддръжка на техниката при условията на пълно сервизно
обслужване за срок 48 месеца”.

Процедурата е открита с решение № ОП 055-01-23 от 29.04.2010 г. на
главния секретар на Народното събрание и за нея има обявление № 398243,
вписано в Регистъра на обществените поръчки.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 00728-2010-0006.

Съгласно чл. 38, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени
поръчки при отваряне на ценовите оферти могат да присъстват участниците
в процедурата или техни упълномощени представители.


    Форма за търсене
    Ключова дума