Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
„Доставка и монтаж на спа и фитнес оборудване и медицинска апаратура за рехабилитационния сектор на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание - Велинград”.
  • Процедура: Открит конкурс по НВМОП
  • Обявление в Регистъра на обществените поръчки: №: 441312
  • Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00728-2011-0006
Съобщение по чл. 38 НВМОП
Народното събрание на Република България съобщава, че на 15.08.2011г. (понеделник) от 09:30 часа в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1, етаж 2, зала № 242, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открития конкурс с обект: „Доставка и монтаж на спа и фитнес оборудване и медицинска апаратура за рехабилитационния сектор на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание - Велинград”.
Процедурата е открита с решение № OП-155-01-46 от 14.06.2011 г. на главния секретар на Народното събрание с обект „Доставка и монтаж на спа и фитнес оборудване и медицинска апаратура за рехабилитационния сектор на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание - Велинград”. Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 00728-2011-0006. При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.
    Форма за търсене
    Ключова дума