Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок 48 месеца на копирна техника
  • Процедура: Открита процедура по ЗОП
  • Обявление в електронната страница на „Държавен вестник”: № 4 от 29/07/2011 г.
  • Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00728-2011-0011
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 ЗОП
Народното събрание на Република България съобщава, че на 04.11.2011 г. (петък) от 15:00 часа в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1, етаж 1, зала № 130, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с обект доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок 48 месеца на копирна техника.

Процедурата е открита с решение № ОП 155-01-66 от 29.07.2011 г. на директора на дирекция „АПОЧР” и за нея има обявление № 4/29.07.2011 г., обнародвано в eлектронната страница на “Държавен вестник”. Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 00728-2011-0011.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.
    Форма за търсене
    Ключова дума