Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Изработване на инвестиционен проект във фаза идеен проект за „Преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1” : 1. Части по архитектура, интериор и обзавеждане и конструкции: а) архитектурна; б) интериор и обзавеждане; в) конструктивна; 2. части по инсталационни мрежи на техническата инфраструктура: а) електрическа; б) отопление, вентилация и климатизация; в) водоснабдяване и канализация.
  • Процедура: Открита процедура по ЗОП
  • Обявление в електронната страница на „Държавен вестник”: № 13 от 20/04/2011 г.
  • Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00728-2011-0004
Съобщение
Народното събрание на Република България съобщава, че на 23.11.2011 г. (сряда) от 14:30 часа в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1, етаж 2, зала № 242, на основание чл. 51 от Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране ще бъде откривано мотото на проекти в открития конкурс за изработване на инвестиционен проект във фаза идеен проект за „Преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1”: 1. Части по архитектура, интериор и обзавеждане и конструкции: а) архитектурна; б) интериор и обзавеждане; в) конструктивна; 2. части по инсталационни мрежи на техническата инфраструктура: а) електрическа; б) отопление, вентилация и климатизация; в) водоснабдяване и канализация.

Процедурата е открита с решение № ОП 155-01-33 от 20.04.2011 г. на директора на дирекция "АПОЧР" на Народното събрание и за нея има обявление № 13/20.04.2011 г., обнародвано в eлектронната страница на “Държавен вестник”. Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 00728-2011-0004.

При откриване на мотото могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
    Форма за търсене
    Ключова дума