Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Доставка и монтаж на хотелско оборудване за нуждите на „Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград
  • Процедура: Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по глава осма "а" от Закона за обществените поръчки
  • Обявление в Регистъра на обществените поръчки: №: 9002775
Съобщение
Уведомяваме Ви, че възлагането на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на хотелско оборудване за нуждите на „Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград” при условията и по реда на Глава осма „а“ от  ЗОП е обявено със заповед № ОП-255-01-42 от 12.06.2012 г. на главния секретар на Народното събрание и се провежда при условията и по реда на глава осма "а” от Закона за обществените поръчки.

С текста на публичната покана може да се запознаете тук
    Форма за търсене
    Ключова дума