Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Разработване и внедряване на софтуерно решение за надграждане на съществуващата уеб базирана интегрирана информационна система на Народното събрание и за модернизация и развитие на сайта на Народното събрание до информационен (Интернет) портал; Оптимизиране процесите на обслужване в контекста на електронното управление.
  • Процедура: Открита процедура по ЗОП
  • Обявление в електронната страница на „Държавен вестник”: № 16 от 30/03/2010 г.
  • Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00728-2010-0003
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 ЗОП
Народното събрание на Република България съобщава, че на 31.05.2010 г.
(понеделник) от 11:00 часа в сградата на Народното събрание, София, пл.
„Княз Александър І” № 1, етаж 2, зала № 248, ще бъдат отворени ценовите
оферти на допуснатите участници в открита процедура с обект
„Разработване и внедряване на софтуерно решение за надграждане на
съществуващата уеб базирана интегрирана информационна система на
Народното събрание и за модернизация и развитие на сайта на Народното
събрание до информационен (Интернет) портал; Оптимизиране процесите на
обслужване в контекста на електронното управление, осъществявана с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд по приоритетна ос ІІІ. “Качествено административно обслужване и
развитие на електронното управление.

Процедурата е открита с решение № ОП 055-01-18 от 30.03.2010 г. на
главния секретар на Народното събрание и за нея има обявление №
16/30.03.2010 г., обнародвано в eлектронната страница на “Държавен
вестник”. Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените
поръчки е 00728-2010-0003.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за
масова информация.
    Форма за търсене
    Ключова дума