Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на Народното събрание на Република България
  • Процедура: Открита процедура по ЗОП
  • Обявление в електронната страница на „Държавен вестник”: № от г.
  • Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00728-2012-0014
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 ЗОП
Народното събрание на Република България съобщава, че на 13.09.2012 г. (четвъртък) от 11:00 часа в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1, етаж 4, зала № 456, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на Народното събрание на Република България.

Процедурата е открита с решение № ОП 255-01-57 от 11.07.2012 г. на главния секретар на Народното събрание и за нея има обявление № 490722/11.07.2012 г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки. Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 00728-2012-0014.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.
    Форма за търсене
    Ключова дума