Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на озвучителни уредби и оборудване на кабини за симултанен превод в източно крило на сградата на Народното събрание в София, пл. „Княз Александър I“ № 1
  • Процедура: Открита процедура по ЗОП
  • Обявление в електронната страница на „Държавен вестник”: № от г.
  • Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00728-2012-0021
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 ЗОП
Народното събрание на Република България съобщава, че на 09.11.2012 г. (петък) от 10:00 часа в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1, етаж 1, зала 132, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на озвучителни уредби и оборудване на кабини за симултанен превод в източно крило на сградата на Народното събрание в София, пл. „Княз Александър I“ № 1.

Процедурата е открита с решение № ОП-255-01-94 от 29.09.2012 г. на директора на дирекция „АПОЧР“ на Народното събрание и за нея има обявление № 501815 от 29.09.2012 г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки. Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 00728-2012-0021.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.
    Форма за търсене
    Ключова дума