Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Доставка, инсталиране и конфигуриране на видео конферентна система с високо качество на звук и картина
  • Процедура: Открита процедура по ЗОП
  • Обявление в електронната страница на „Държавен вестник”: № от г.
  • Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00728-2012-0022
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 ЗОП
Народното събрание на Република България съобщава, че на 22.11.2012 г. (четвъртък) от 13:00 часа в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1, етаж 1, зала № 142, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка, инсталиране и конфигуриране на видео конферентна система с високо качество на звук и картина.

Процедурата е открита с решение № ОП 255-01-104 от 10.10.2012 г. на директора на дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси” и за нея има обявление № 503697/10.10.2012 г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки. Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 00728-2012-0022.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.
    Форма за търсене
    Ключова дума