Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Доставка на автомобилни гуми за нуждите на Народното събрание на Република България
  • Процедура: Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по глава осма "а" от Закона за обществените поръчки
  • Обявление в Регистъра на обществените поръчки: №: 9009119
Съобщение
Уведомяваме Ви, че възлагането на обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобилни гуми за нуждите на Народното събрание на Република България” е обявено със заповед № ОП-255-01-134 от 23.11.2012 г. на главния секретар на Народното събрание и се провежда при условията и по реда на глава осма "а” от Закона за обществените поръчки.


С текста на публичната покана може да се запознаете тук
    Форма за търсене
    Ключова дума