Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Абонаментна поддръжка и ремонт на копирна техника. Доставка на необходимите резервни части и консумативи
  • Процедура: Открита процедура по ЗОП
  • Обявление в електронната страница на „Държавен вестник”: № 15 от 22/11/2010 г.
  • Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00728-2010-0023
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 ЗОП
Народното събрание на Република България съобщава, че на 01.02.2011 г.
(вторник) от 14.30 часа в сградата на Народното събрание, София, пл.
„Княз Александър І” № 1, втори етаж, зала № 242, ще бъдат отворени и
оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с обект „Абонаментна поддръжка и
ремонт на копирна техника. Доставка на необходимите резервни части и
консумативи”.

Процедурата е открита с решение № ОП 055-01-82/22.11.2010 г. на главния
секретар на НС и за нея има обявление № 15/22.11.2010 г., обнародвано в
електронната страница на „Държавен вестник”. Уникалният номер на
поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 00728-2010-0023.
Процедурата е открита с решение № ОП 055-01-82/22.11.2010 г. на главния
секретар на НС и за нея има обявление № 15/22.11.2010 г., обнародвано в
електронната страница на „Държавен вестник”. Уникалният номер на
поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 00728-2010-0023.
    Форма за търсене
    Ключова дума