Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Информация за плащанията в СЕБРА
Списък на кодовете за вид плащане в СЕБРА
 • Код 01 - Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане
 • Код 02 - Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала
 • Код 03 - Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала
 • Код 05 - Осигурителни вноски за сметка на осигурителя (с изключение на централизирано разплащане на осигурителни вноски)
 • Код 10 - Издръжка
 • Код 18 - Други разходи
 • Код 20 - Разходи за лихви
 • Код 30 - Текущи субсидии за предприятия
 • Код 40 - Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства
 • Код 50 - Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери
 • Код 60 - Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки
 • Код 70 - Възмездно финансиране - придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ
 • Код 80 - Погашения по банкови заеми
 • Код 88 - Средства на разпореждане - плащания по операции с временно съхранявани средства и средства на разпореждане
 • Код 89 - Друго финансиране - плащания за сметка на ЕС, плащания по операции с чужди средства и всички други операции в частта на финансирането, които не са обхванати от кодове 70, 80 и 88.
 • Код 90 - Възстановени приходи - плащания за възстановяване на надвнесени и погрешно внесени бюджетни приходи
 • Код 91 - Теглене на левове в брой
 • Код 92 - Закупуване на валута в брой
 • Код 93 - Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод
 • Код 94 - Откриване на акредитив
 • Код 95 - Преводи чрез директен дебит и по инициатива на Б