Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно напредъка и изпълнението на проектно предложение на Министерството на здравеопазването по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.026 "Продължаваща подкрепа за деинстуционализацията на децата и младежите - Етап 2-предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства-Компонент 2
Дата 06/03/2020
Входящ номер 054-06-269
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 13/03/2020
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор