П Р А В И Л А
за провеждане на организирани посещения в сградата на Народното събрание


Раздел І
Общи положения

Чл. 1. С тези правила се уреждат условията и редът за провеждане на организирани посещения в сградата на Народното събрание, намираща се в София, пл. „Народно събрание“ № 2.
Чл. 2 (1) Организираните посещения в сградата се провеждат от понеделник до петък от 09.00 до 16.00 часа.
 (2) По време на организираните посещения посетителите се придружават от служител на дирекция „Комуникации”.
Чл. 3. (1) По време на организирано посещение в Народното събрание посетителите могат да провеждат срещи с народни представители по предварително уточнени теми.
(2) За срещи с народните представители могат да се ползват следните зали: зала „Изток“, зала „Запад“ и „Огледална“ зала.
(3) Ползването на залите се извършва след разрешение на  председателя на Народното събрание по подадено писмено искане.

Раздел ІІ
Ред за заявяване на организирано посещение

Чл. 4. (1) Организирано посещение в сградата на Народното събрание се осъществява след подаване на заявление чрез дирекция „Комуникации“ до главния секретар на Народното събрание, в свободен текст и следва да съдържа следната информация: имена на заявителя, телефон за обратна връзка, дата и час на посещението.
(2) Заявлението се подава поне 3 (три) дни преди желаната дата за посещение, след предварително съгласуване и уточняване с дирекция „Комуникации“ на датата и часа на посещението.
(3) Заявлението следва да бъде придружено от списък с трите имена и ЕГН на всички желаещи да посетят сградата на парламента, като обработването на личните данни се извършва при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
Чл. 5. (1) Дирекция „Комуникации” уведомява заявителя за одобрената дата и час на посещение в срок не по-късно от деня, следващ деня на получаване на заявлението.
(2) Заявленията се подреждат по реда на тяхното постъпване.
(3) Когато за един и същи час са постъпили повече от едно заявления, с предимство е това, което е подадено първо по време. Останалите заявления се насочват от дирекция „Комуникации” за друг по-ранен или по-късен час или за друг ден в зависимост от натовареността.

Раздел ІІІ
Изисквания към посетителските групи

Чл. 6. (1) Организирани посещения се провеждат само за посетителска група до 55 (петдесет и пет) лица.
(2) Индивидуални посещения на граждани, организирани след подаване на заявление, се провеждат само по изключение и след предварително одобрение на главния секретар на Народното събрание.

Раздел ІV
Места, които се посещават по време на организирани посещения

Чл. 7. (1) В дните, в които не се провеждат пленарни заседания, посетителите разглеждат сградата на парламента, което включва посещение на пленарната зала, разглеждане на експозицията с портретите на председателите на парламента в Южното фоайе на сградата, кулоарите, Клуба на народния представител, трибуната за изявления в източния кулоар и Северното фоайе. При възможност се посещават зала „Запад“, зала „Изток“ и библиотеката на парламента.
(2) Посетителите присъстват и на презентация за историята и дейността на Народното събрание.
Чл. 8. (1) Организираните посещенията с цел наблюдаване на пленарни заседания се провеждат обичайно в сряда, четвъртък и петък. В този случай посетителите наблюдават пленарното заседание от балкона на пленарната зала.
 (2) Посетителите разглеждат обектите по чл. 7, ал.1 по преценка на придружаващия ги служител на дирекция „Комуникации“.
Чл. 9. След предварителна заявка от парламентарна група, парламентарна комисия или народен представител организираните групи могат да посещават бюфета на Народното събрание в сградата на бул. „Княз Дондуков“ № 2 при спазване разпоредбите на чл. 9, ал. 6 от Правилата за дейността на Хранителния комплекс на Народното събрание.

Раздел V
Правила за спазване реда в сградата на Народното събрание

Чл. 10. (1) В сградата на Народното събрание се съблюдават ред и тишина.
(2) Не се разрешава демонстрирането на актове на одобрение или неодобрение, политически призиви или други форми на публична агитация.
Чл. 11. Продажбата и разпространението на стоки, печатни произведения, рекламни и други информационни материали са забранени.
Чл. 12. (1) По време на престоя си в сградата на Народното събрание посетителите следва да са с облекло, което отговаря на авторитета на институцията и съответства на общоприетия делови вид.
(2) Служителите на Националната служба за охрана следят за спазването на изискванията на ал. 1.
Чл. 13. (1) Всички външни посетители са задължени да носят предоставения им от бюро „Пропуски“ бадж до напускане сградата на Народното събрание.
(2) При напускане на сградата на Народното събрание, посетителите предават баджа на служителите на Националната служба за охрана.
Чл. 14. (1) Влизането в сградата на Народното събрание се осъществява от указания от служителите на Националната служба за охрана вход.
(2) При приключване на посещението, служител от дирекция „Комуникации“  придружава  групата до изхода, указан от служителите на Националната служба за охрана.
Чл. 15. (1) В дните/часовете, в които се провеждат тържествени заседания, международни срещи или други мероприятия, главният секретар може да ограничи достъпа на организирани посетителски групи.
(2) По време на закрити пленарни заседания не се допускат организирани посещения в сградата на Народното събрание.
Чл. 16. Организацията по паркиране на автобусите на организираните посетителски групи не е ангажимент на Народното събрание.
Чл. 17. При неспазване на разпоредбите на тези правила служителите на Националната служба за охрана отстраняват съответния посетител от сградата на Народното събрание.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Тези правила се издават на основание чл. 8, ал. 1, т. 3, 4 и 14 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и влизат в сила от датата на утвърждаването им от председателя на Народното събрание.
  Настоящите правила са достъпни в електронен вид на интернет-сайта на Народното събрание, раздел „Пресцентър“, подраздел „Посещение в парламента“.

Попълнените формуляри следва да бъдат изпратени по електронна поща на адрес ekamenova@parliament.bg , на факс 02 9810181 или на място в сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание“ №2 до дирекция “Комуникации”


ФОРМУЛЯР за образователно посещение в Народното събрание