П Р А В И Л А
за провеждане на организирани посещения в сградите на Народното събрание (загл.  изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-162/26.08.2020 г.) № АД-850-09-3/26.04.2018 г., изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-162/26.08.2020 г.

Раздел І 
Общи положения

Чл. 1. (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-162/26.08.2020 г.) (1) С тези правила се уреждат условията и редът за провеждане на организирани посещения в сградите на Народното събрание, намиращи се в София, пл. „Народно събрание“ № 2 и пл. „Княз Александър І“ № 1.
(2) В сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, се провеждат посещения единствено с цел наблюдаване на пленарните заседания.
(3) В сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание № 2, се провеждат посещения с цел разглеждане сградата на парламента и запознаване с историята и дейността на Народното събрание.
Чл. 2. (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-162/26.08.2020 г.) (1) Организираните посещения в сградата, пл. „Княз Александър I“ № 1, се провеждат от 09.00 до 14.00 ч. в дните, когато има пленарни заседания.
(2) Организираните посещения в сградата, пл. „Народно събрание“ № 2, се провеждат от понеделник до петък от 09.00 до 16.00 ч.
 (3) По време на организираните посещения посетителите се придружават от служител на дирекция „Връзки с обществеността”
Чл. 3. (1) По време на организирано посещение в Народното събрание посетителите могат да провеждат срещи с народни представители по предварително уточнени теми.
(2) (отменена със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-162/26.08.2020 г.)
(3) (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-162/26.08.2020 г.) Ползването на зали в сградите на Народното събрание за провеждане на срещи с народни представители или други мероприятия се извършва след разрешение на  председателя на Народното събрание по подадено писмено искане.

Раздел ІІ 
Ред за заявяване на организирано посещение 
Чл. 4. (1) (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-162/26.08.2020 г.) Организирано посещение в сградите на Народното събрание се осъществява след подаване на заявление (Приложение № 1) чрез дирекция „Връзки с обществеността“ до главния секретар на Народното събрание.
(2) Заявлението се подава поне 3 (три) дни преди желаната дата за посещение, след предварително съгласуване и уточняване с дирекция „Комуникации“ на датата и часа на посещението.
(3) (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-162/26.08.2020 г.) Заявлението следва да бъде придружено от списък с трите имена и ЕГН на всички желаещи да посетят съответната сграда на парламента, като обработването на личните данни се извършва при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. 
Чл. 5. (1) (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-162/26.08.2020 г.) Дирекция „Връзки с обществеността ” уведомява заявителя за одобрената дата и час на посещение.
(2) Заявленията се подреждат по реда на тяхното постъпване.
(3) Когато за един и същи час са постъпили повече от едно заявления, с предимство е това, което е подадено първо по време. 
(4) (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-162/26.08.2020 г.) Останалите заявления се насочват от дирекция „Връзки с обществеността” за друг по-ранен или по-късен час или за друг ден в зависимост от натовареността.

Раздел ІІІ
Изисквания към посетителските групи
Чл. 6. (1) Организирани посещения се провеждат само за посетителски групи,  които се състоят от не повече от 55 (петдесет и пет) човека.
(2) Индивидуални посещения на граждани, организирани след подаване на заявление, се провеждат само по изключение и след предварително одобрение на главния секретар на Народното събрание.

Раздел ІV
Места, които се посещават по време на организирани посещения
Чл. 7. (1) (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-162/26.08.2020 г.) Посетителите в сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание“ № 2, разглеждат сградата на парламента, което включва посещение на пленарната зала, разглеждане на експозицията с портретите на председателите на парламента в Южното и Северното фоайе на сградата, кулоарите, Клуба на народния представител. При възможност се посещават зала „Запад“, зала „Изток“ и библиотеката на парламента.
(2) Посетителите присъстват и на презентация за историята и дейността на Народното събрание. 
(3) Посещението е с продължителност до 90 минути.
Чл. 8. (1) (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-162/26.08.2020 г.) Организираните посещенията с цел наблюдаване на пленарни заседания се провеждат съгласно чл. 2, ал.1. Посетителите се придружават от служител на дирекция „Връзки с обществеността“ до пленарната зала, за да  наблюдават пленарното заседание от специално определените за целта места в залата. 
(2) (отменена със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-162/26.08.2020 г.)
 (3) Посетителите разглеждат обектите по чл. 10, ал.1 по преценка на придружаващия ги служител на дирекция „Връзки с обществеността“. 
Чл. 9. (1) Организираните посетителски групи не посещават обектите на Хранителния комплекс в сградите на Народното събрание на пл. „Народно събрание“ № 2 и пл. „Княз Александър І“ № 1.
(2) След предварителна заявка от парламентарна група, парламентарна комисия или народен представител организираните групи могат да посещават бюфета на Народното събрание в сградата на бул. „Княз Дондуков“ № 2 при спазване разпоредбите на чл. 9, ал. 6 от Правилата за дейността на Хранителния комплекс на Народното събрание.

Раздел V
Правила за спазване реда в сградата на Народното събрание
Чл. 10. (1) (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-162/26.08.2020 г.) В сградите на Народното събрание се съблюдават ред и тишина.
(2) Не се разрешава демонстрирането на актове на одобрение или неодобрение, политически призиви или други форми на публична агитация.
Чл. 11. Продажбата и разпространението на стоки, печатни произведения, рекламни и други информационни материали са забранени.
Чл. 12. (1) (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-162/26.08.2020 г.) По време на престоя си в сградите на Народното събрание посетителите следва да са с облекло, което отговаря на авторитета на институцията и съответства на общоприетия делови вид.
(2) Служителите на Националната служба за охрана следят за спазването на изискванията на ал. 1.
Чл. 13. (1) (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-162/26.08.2020 г.) Всички външни посетители в сградата пл. „Княз Александър I“ № 1 са задължени да носят предоставения им от бюро „Пропуски“ бадж до напускане сградата на Народното събрание.
(2) При напускане на сградата на Народното събрание, посетителите предават баджа на служителите на Националната служба за охрана.
Чл. 14. (1) (изм. и доп. със заповед на Председателя на НС № АД-050-05-162/26.08.2020 г.) Влизането в сградите на Народното събрание се осъществява от указания от служителите на Националната служба за охрана вход. 
(2) При приключване на посещението, служител от дирекция „Връзки с обществеността“  придружава  групата до изхода, указан от служителите на Националната служба за охрана.
Чл. 15. (1) В дните/часовете, в които се провеждат тържествени заседания, международни срещи или други мероприятия, главният секретар може да ограничи достъпа на организирани посетителски групи.
(2) По време на закрити пленарни заседания не се допускат организирани посещения в сградата на Народното събрание.
Чл. 16. Организацията по паркиране на автобусите на организираните посетителски групи не е ангажимент на Народното събрание.
Чл. 17. При неспазване на разпоредбите на тези правила служителите на Националната служба за охрана отстраняват съответния посетител от сградата на Народното събрание.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Тези правила се издават на основание чл. 8, ал. 1, т. 3, 4 и 14 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и влизат в сила от датата на утвърждаването им от председателя на Народното събрание.
  Настоящите правила са достъпни в електронен вид на интернет-сайта на Народното събрание, раздел „Пресцентър“, подраздел „Посещение в парламента“.

Попълнените формуляри следва да бъдат изпратени по електронна поща на адрес ekamenova@parliament.bg или на място в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1 до дирекция “Комуникации”


ФОРМУЛЯР за образователно посещение в Народното събрание