National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Parliamentary Committees
Labour and Social Policy Committee
1 Members of parliament to date
DRAGOMIR VELKOV STOYNEV
HASAN AHMED ADEMOV
SVETLANA ANGELOVA NAYDENOVA
ANATOLIY VELIKOV YORDANOV
ANTONIY YORDANOV YORDANOV
EMILYA RADKOVA MASLAROVA
EMILYA RADKOVA MASLAROVA
GENOVEVA IVANOVA ALEKSIEVA
HRISTO GEORGIEV CHAUSHEV
KALINA VENELINOVA KRUMOVA
KATYA KOSTOVA KOLEVA
KIRIL VLADIMIROV GUMNEROV
KRASIMIRA STHEREVA SIMEONOVA
MITHAT MEHMED TABAKOV
MUSA DGEMAL PALEV
STANKA LALEVA SHAYLEKOVA
STEFAN GOSPODINOV GOSPODINOV
TSVETA ALIPIEVA GEORGIEVA
TSVETAN KOSTOV KOSTOV
VALENTINA VASILEVA BOGDANOVA
VYARA DIMITROVA PETROVA