National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Parliamentary Delegations
Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
10 Members of parliament to date
HAMID BARI HAMID
Deputy Head of the delegation
11/05/2017 - present
Profile
KRASIMIR ILIEV BOGDANOV
Deputy Head of the delegation
11/05/2017 - present
Profile
KRUM KOSTADINOV ZARKOV
MILENA TSVETANOVA DAMYANOVA
PLAMEN TRIFONOV HRISTOV
DZHEYHAN HASANOV IBRYAMOV
GEORGI YORDANOV YORDANOV
IVELINA VESSELINOVA VASSILEVA
NIKOLAY VESELINOV ALEKSANDROV
YAVOR RUMENOV BOZHANKOV