Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 

 

 

ДОКЛАД

 

по проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Национална агенция”Пътна инфраструктура”, № 954-02-79,

внесен от н.п. Менда Стоянова на 30.09.2009 г.

 

 

На редовно заседание, проведено на 01.10.2009 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, внесено от н.п. Менда Стоянова.

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Обн. ДВ, бр. 75 от 18 септември 2009 г.) Националната агенция „Пътна инфраструктура” към Министерския съвет е преобразувана в Агенция „Пътна инфраструктура” към министъра на регионалното развитие и благоустройството като правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията, включително на правата и задълженията по сключените договори на Национална агенция „Пътна инфраструктура” към Министерския съвет по баланса и отчета към датата на влизане в сила на закона.

На заседанието присъства проф. Валери Димитров - председател на Сметната палата.

В мотивите на вносителя и изложението на председателя на Сметната палата проф. Димитров се отбеляза, че последния извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Агенция „Пътна инфраструктура” е за периода 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. В рамките на този одит са открити груби нарушения на процедурите по Закона за обществените поръчки, поради което одитният доклад и материалите към него са изпратени на Главния прокурор на Република България.

Поради горните констатации и според изискванията на закона, агенцията продължава да бъде високо рисков обект. Нивото на риск се свързва и с огромния размер на средствата, изразходвани чрез процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и честите промени в правния статут на агенцията.

Предложението да се извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Агенция „Пътна инфраструктура” по реда на чл. 36, ал. 1 от Закона за Сметната палата ще предостави на Народното събрание и обществеността обективна и достоверна информация относно управлението и дейността на агенцията.

По проекта за решение се проведе широка дискусия с изказвания и задаване на въпроси от народните представители, на които подробно беше отговорено от председателя на Сметната палата проф. Димитров.

След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 20 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на проекта за решение и резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

за възлагане на Сметната палата да извърши одит на Агенция „Пътна инфраструктура”

 

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 1 от Закона за Сметната палата

 

Р Е Ш И:

 

Възлага на Сметната палата да извърши одит на Агенция „Пътна инфраструктура”, както следва:

1. На финансовото управление на бюджета и имуществото за периода 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г.;

2. На процедурите по възлагане на обществените поръчки за периода 01.01.2007 г. до 30.06.2009 г.;

3. Срокът за внасяне в Народното събрание на заключителния доклад по т. 1 и 2 е 31 януари 2010 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

 

 

 

МЕНДА СТОЯНОВА