Деклариране на обстоятелства по несъвместимост

Съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и в съответствие с Решение на Народното събрание във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество президентът, вицепрезидентът, съдиите от Конституционния съд, народните представители, министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите, омбудсманът и заместник-омбудсманът, членовете на Висшия съдебен съвет, включително председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и главният прокурор, главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет, председателят и членовете на Сметната палата, управителят, подуправителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка, управителят и подуправителят на Националния осигурителен институт, членовете на органи, които изцяло или частично се избират от Народното събрание подават декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество пред органа, който го избира или назначава, или пред съответната комисия в Народното събрание. Посочените по-горе лица подават:
  1. декларация за несъвместимост;
  2. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;

При заемането на висша публична длъжност, за която с Конституцията или със закон са установени несъвместимости, лицето подава пред органа по избора или назначаването или пред съответната комисия за лице по чл. 72, ал. 2, т. 1 и 3 декларация за несъвместимост в едномесечен срок от заемането на длъжността.
При промяна на заеманата длъжност лице, което остава задължено по този закон, не подава нова декларация за несъвместимост, освен ако за новата длъжност са предвидени различни несъвместимости. Когато лицето е декларирало наличие на несъвместимост, то е длъжно в едномесечен срок от подаване на декларацията да предприеме необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта и да представи доказателства за това пред органа по избора или назначаването.
В случай че лицето не предприеме действия за отстраняване на несъвместимостта в срока по ал. 3, органът по избора или назначаването предприема действия за прекратяване на правоотношението.
Когато в специален закон е предвидено задължение за подаване на декларация за несъвместимост от съответните лица преди възникване на трудовото или служебното правоотношение, същите лица не подават допълнителна декларация за несъвместимост след възникване на правоотношението.

Декларации по отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси