Северно фоайе

Северното фоайе е част от масивна триетажна пристройка построена по време на последното преустройство сградата на Народното събрание през 1925 – 1928 г. Тогава сградата е разширена и откъм северната страна е пристроена с отделен вход, голямо фоайе, внушителни колони, трираменно стълбище, работни кабинети, библиотека. Новата част е решена добре от функционална гледна точка. Тук са разположени помещенията, използвани от администрацията на парламента, като е запазен духът на старата част.