Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции
Дата на приемане 29/11/2017
Брой/година Държавен вестник 97/2017

 


УКАЗ № 247

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, приет от 44-то Народно събрание на 29 ноември 2017 г.

Издаден в София на 1 декември 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г. и бр. 63 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 13, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 8:

„8. данни за действителния собственик на лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано дялово участие в заявителя;“.

2. Досегашните т. 8 и 9 стават съответно т. 9 и 10.

§ 2. В чл. 32, ал. 2 думите „т. 7 – 9“ се заменят с „т. 7 – 10“.

§ 3. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 след думите „управителен орган“ се добавя „и след предварително одобрение на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове“;

б) в т. 2 думите „акционери, притежаващи“ се заменят с „лица, които притежават пряко или непряко квалифицирано дялово участие в капитала на банката или“;

в) в т. 4 думата „лица“ се заменя с „лицата“, а накрая се поставя запетая и се добавя „както и лица, които се намират във фактическо съжителство с тях“;

г) създава се нова т. 5:

„5. лица, които банката или лице по т. 1 – 4 контролира пряко или непряко, включително съвместно с други лица;“

д) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думата „управлението“ се заменя с „управителните или надзорните органи“;

е) досегашната т. 6 става т. 7 и се изменя така:

„7. търговски дружества и други предприятия по смисъла на чл. 2 от Закона за счетоводството, в които банката или лице по т. 1 – 4 има пряко или непряко квалифицирано дялово участие;“

ж) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „т. 1 – 6“ се заменят с „т. 1 – 7“;

з) създава се т. 9:

„9. лица, които упражняват пряко или непряко контрол върху банката или върху акционери с квалифицирано дялово участие в банката.“

2. В ал. 3:

а) в т. 1 след думата „възнаграждения“ се добавя „или е в рамките на предварително одобрени от надзорния съвет лимити“;

б) в т. 2 думите „ал. 1, т. 2, 3, 5, 6 и 7“ се заменят с „ал. 1, т. 2, 3, 5 – 10“.

3. Създават се ал. 8 и 9:

„(8) Експозициите по ал. 1 включват всеки актив или задбалансова позиция, включително деривативни договори, вземания, произтичащи от предоставянето на услуги, придобиване и продажба на активи и лизингови договори. Начинът за изчисляването на стойността на експозициите се определя с наредбата по чл. 45в.

(9) Алинея 1 се прилага и при промяна на условията по експозициите като предоговаряне на лихвата и предоставяне на гратисен период.“

§ 4. Създават се чл. 45а – 45в:

„Чл. 45а. (1) Банките са длъжни да приемат и прилагат вътрешни правила и процедури за установяване, наблюдение и докладване на експозициите към лица по чл. 45, ал. 1.

(2) Правилата и процедурите по ал. 1 включват механизъм за проследяване на линията на контрол или квалифициран акционерен дял до действителния собственик на лицата по чл. 45, ал. 1.

Чл. 45б. Банките съставят и представят в БНБ тримесечен отчет за експозициите към лица по чл. 45, ал. 1 във форма и съдържание, определени в наредба.

Чл. 45в. Българската народна банка приема наредба по прилагането на чл. 45 – 45б.“

§ 5. Създава се чл. 74а:

„Чл. 74а. Банките прилагат насоките, препоръките и другите мерки, приети от ЕБО, които се отнасят до тях и за които БНБ е оповестила, че спазва съгласно чл. 79а, ал. 1, т. 2.“

§ 6. В чл. 79а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 думата „следва“ се заменя със „спазва“, а думата „стандартите“ се заличава.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Българската народна банка издава наредби, указания или други актове за въвеждане на изисквания, критерии и условия, произтичащи от насоките, препоръките и другите мерки по ал. 1, т. 2.“

§ 7. В чл. 151 ал. 1 се изменя така:

„(1) Индивидуалните административни актове по този закон се издават от управителния съвет на БНБ по предложение на подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“, с изключение на индивидуалните административни актове по чл. 3а, които се издават от подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“, и по чл. 56 и 56а, които се издават от подуправителя, ръководещ управление „Банково“.“

Заключителни разпоредби

§ 8. В Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; изм., бр. 59 от 2016 г., бр. 85 и 91 от 2017 г.) в чл. 44 се правят следните изменения:

1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Мерките по ал. 3 за банка се прилагат по решение на управителния съвет на БНБ по предложение на подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“, като се определя подходящ срок за изпълнението им, който позволява да се оцени ефективността от тяхното прилагане.“

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Мерките по ал. 3 по отношение на инвестиционен посредник се прилагат от Комисията по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, като се определя подходящ срок за изпълнението им, който позволява да се оцени ефективността от тяхното прилагане.“

§ 9. В Закона за Българската народна банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49 и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и 101 от 2010 г., бр. 48 и 62 от 2015 г. и бр. 51 и 59 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 16 т. 16 се изменя така:

„16. прилага надзорни мерки и мерки за ранна намеса, дава одобрения, разрешения и съгласия в предвидените от закона случаи;“.

2. В чл. 17 се създава ал. 5:

„(5) За заседанията на управителния съвет се води протокол, който се подписва от присъствалите на заседанието членове на управителния съвет и от изготвилия протокола. Информация за решенията на управителния съвет се публикува на страницата на банката в интернет, освен когато решенията съдържат професионална, банкова, търговска или друга правнозащитена тайна.“

3. В чл. 20:

а) в ал. 3 изречение второ се изменя така: „Подуправителят упражнява надзорните си правомощия и оперативното ръководство на управление „Банков надзор“ самостоятелно и независимо от функциите на другите управления на Българската народна банка.“;

б) в ал. 4 изречение второ се изменя така: „Подуправителят упражнява надзорните си правомощия и оперативното ръководство на управление „Банково“ самостоятелно и независимо от функциите на другите управления на Българската народна банка.“

§ 10. В Закона за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 23 от 2009 г.; изм., бр. 24 и 87 от 2009 г., изм. и доп., бр. 101 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 57 и 102 от 2015 г. и бр. 59 и 95 от 2016 г.) в чл. 137 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Индивидуалните административни актове по този закон се издават от управителния съвет на БНБ по предложение на подуправителя, ръководещ управление „Банково“, с изключение на индивидуалните административни актове по чл. 26 и чл. 77е, ал. 3, които се издават от подуправителя, ръководещ управление „Банково“.“

2. Алинея 2 се отменя.

§ 11. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 29 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

9276