Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за попълване състава на Комисията по околната среда и водите
Сигнатура 754-02-73
Дата на постъпване 14/09/2017
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/09/2017
Обнародван в ДВ брой 77/2017 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по околната среда и водите