Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
14/11/2017

Проект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност в частта на Закона за акцизите и данъчните складове
НФТ"Химия и индустрия"-КНСБ, като представител на работещите в химическия сектор, изразява своето учудване от една промяна в проекта за ИДЗДДС, която не обсъждана и съгласувана със социалните партньори на последната среща на Тристранния съвет за социално сътрудничество.
В проекта внесен в Народното събрание на 30.10.2017 г. след заседанието на НСТС е включен нов текст в сегашния чл.4 т.37 на ЗАДС.
чл. 4 т.37 "Енергиен продукт за отопление" е продукт, участващ в процес, свързан с отделянето на топлина, която се използва непосредствено или чрез преносна среда. Енергийният продукт за отопление включва всички случаи, когато енергийните продукти се изгарят и получената топлина се използва, независимо от крайното й предназначение, с изключение:
а. за цели, различни от двойно предназначение и металургични процеси;
б. за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление.

Тази разпоредба, в сила от 2016 г., съответства на разширеното прилагане на Директива 92/81/ЕЕС, подкрепено и с решение по дело С-240/01а на Съда на Европейския съюз.
С предложената промяна в §41 на проекта, в последното изречение е добавен нов текст - "включително използването в оранжерии, сушилни, бази за вторични суровини, химически заводи", т.е. химическите заводи са приравнени със сушилни и оранжерии?!
С това допълнение, първо, химическите заводи ползващи енергийният продукт природен газ като суровина се включват в задължените по ЗАДС, а след това в края се посочват като изключение от задължение по ЗАДС по т. 10 на същия чл.4., като потребители на енергиен продукт с двойно предназначение. Какъвто е режима за металургичните заводи, например.
Настояваме да остане досегашният текст на чл.4т.37, който съответства на разширеното прилагане на Директива92/81/ЕЕС.
Предложението освен, че разширява неоснователно прилагането на тази Директива ще създаде противоречия и проблеми при тълкуването на данъчната администрация пред химическите заводи ползващи природния газ като суровина и в крайна сметка ще донесе допълнителна данъчна тежест и разходи на предприятията.

НСО-КНСБ"Агрополихим" Девня НФТ"Химия и индустрия"-КНСБ
Председател: Росен Корелов Председател: Красимир Кръстев
Форма за търсене
Ключова дума