Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г. – първо гласуване.
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2018 г. – първо гласуване.
3. Разглеждане на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2017 г.
4. Разни.
Заседанието беше открито в 15,00 ч. и ръководено от председателя на комисията госпожа Милена Дамянова.
* * *
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Започваме днешното заседание.
Дневният ред за днес е:
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г. – първо гласуване.
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2018 г. – първо гласуване.
3. Разглеждане на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2017 г.
4. Разни.
Има ли други предложения по така предложения дневен ред? Не виждам. В такъв случай го подлагам на гласуване. Единодушно 13.

Започваме с точка първа:
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА.
По т. 1 от днешния дневен ред от Министерството на образованието сме поканили и присъстват професор Костадин Костадинов – съветник на министъра, госпожа Деница Сачева – заместник-министър, Йорданка Петрова – парламентарен секретар, от Министерството на туризма Ирена Георгиева – заместник министър и Антоанета Чолакова – старши експерт в Дирекция „Туристическа политика“.
Заповядайте, госпожо Георгиева, да представите накратко Законопроекта, разбира се, в частта, която касае основно нашата комисия.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Госпожо Председател, уважаеми дами и господа депутати, с предложените изменения и допълнения на Закона за туризма се цели на първо място да бъде транспонирана Директива 2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти ноември 2015 година, относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги. С развитието и прилагането на необходимата нормативна база се способства за изясняване и модернизиране обхвата на защита на туристите чрез изменение на действащите разпоредби на Европейския съюз за защита на потребителите. Разширява се правната закрила за пакетните туристически пътувания върху всички потребители, които закупуват не само туристически пакети, но и свързани туристически услуги. Уеднаквяват се условията и редът, по които те се предоставят, както и изискванията към доставчиците им. Транспонираната директива е съобразена със съвременните търговски реалности, а именно с навлизането на електронната търговия и в сферата на туризма.
На следващо място, с приемането на проекта на ЗИД на Закона за туризма и транспонирането на директивата се цели да бъде постигната хармонизация на българското законодателство с това на останалите държави в Европейския съюз по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти. От търговска гледна точка това намалява пречките пред трансграничната търговия и пред търговците, които желаят да работят в целия Европейски съюз, като се осигурява равнопоставеност на туристическият пазар. Транспонирането на директивата ще създаде и възможност за взаимно признаване на защитата на потребителите от страните членки на ЕС в случай на несъстоятелност на търговците.
Транспонираната директива не третира по различен начин пакетните пътувания, които са свързани с пътувания на децата и учениците. В този смисъл както към останалите видове пътувания, така и към тези директивата е еднакво строга и последователна в защитата на интересите на потребителя, конкретно казано, тъй като ме попитахте за връзката с Комисията по образование и наука към Парламента. Изискванията към стандартните пътувания изцяло и задължително се прилагат и към пътуванията с обща цена за децата и учениците.
В следващата си част разработеният Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма цели да намали административната тежест, като тази конкретна стъпка се прави в изпълнение на приетата програма за управление на правителството и по-конкретно на Цел 211 – Подобряване на бизнес средата в Сектор „Туризъм“ чрез редуциране на административната тежест.
Предлагаме чрез техните промени в Закона за туризъм да отпадне задължението за представяне на хартиен носител от гражданите на бизнеса на удостоверителни документи при предоставяне на административните услуги по реда на Закона за туризъм. Предлагаме да се въведе нов формуляр – заявление-декларация, в който се декларират обстоятелствата, за които по сега действащия закон ще се изискват удостоверителни документи. Координираните действия в тази посока позволяват отпадането на 19 вида документи, които засягат предоставянето на почти всички 35 административни услуги по закона за туризма.
И като финал бих искала да акцентирам вниманието върху това, че за да се гарантира по ефективен контрол за спазването на изискванията на Директивата за пакетните пътувания, както на другите изисквания на Закона, са прецизирани текстовете относно начина на осъществяване на контрол. Предвижда се възможност за взаимодействие между контролните органи чрез предоставяне на информация или участие в съвместни проверки, както и с други органи при необходимост.
С оглед на многобройните сигнали за нарушения, адресирани до Министерството на туризма, се регламентира извършването на проверки от определени от министъра на туризма длъжностни лица, като съставените констативни протоколи ще се изпращат до контролния орган по Закона за туризма – Комисията за защита на потребителите, с цел осъществяване на последващ контрол и налагане на санкции.
Приемането на проекта не води до необходимост от допълнителни средства и няма да доведе до необходимост от промени в бюджета на Министерството на туризма.
С оглед на казаното, моля членовете на Комисията да одобрят направените предложения. На разположение сме за въпроси при необходимост от изясняване на различни аспекти в Законопроекта.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Становище на Министерството на образованието и науката – госпожо Сачева.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: Уважаема Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Министерството на образованието и науката съгласува Законопроекта без забележки.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Колеги, имате думата за изказване.
Ако ми позволите, преди някой да вземе отношение, имаме постъпило становище от регионалното управление на образованието София-град – от госпожа Кастрева, то е разпратено до председателите на всички комисии, които разглеждат законопроекта, както и до министъра. В това становище се предлага да отпадне от чл. 79, ал. 4 от Закона за туризма – текстът, който касае одобрението на началника на съответното Регионално управление на образованието на договора, който се сключва между туроператора и съответно директора на детската градина и училището, като аргументите на госпожа Кастрева, предполагам, сте запознати с тях, накратко са, че това се извършва в момента абсолютно формално. Аз Ви пресъздавам с няколко изречения становището, което сме получили от София-град. Какво е Вашето становище по това предложение?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Становището е получено в нашето Министерство на 3 януари, поради което не сме могли да го имаме предвид при обработката на проекта на ЗИД, преди внасянето. Нашето становище е, че одобрението от страна на началника на съответното регионално управление на образованието не следва да се разглежда като контрол за законосъобразност, но при положение, че участниците в процеса считат, че това е едно излишно утежнение на процедурата по сключване на договорите и ако това води до някакво размиване на отговорността, няма проблем това да отпадне от текста. Този съществува в действащия Закон за туризма, застъпено е в Наредбата за детските и ученически пътувания, защото подзаконов нормативен документ не може да променя закона. Казано в резюме, подобно становище не беше получено при нас в процеса на обработка на документите преди внасянето в Министерския съвет, но, разбира се, по решение на Комисията между първо и второ четене няма проблем да отпадне като изискване на Закона за туризма, още повече, че се преценява, че не е работеща тази фигура. Разбира се, колегите от Министерството на образованието според нас имат решаващата дума в това отношение. Тоест, биха се съобразили и със становището на Министерството.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
Становището на министерството по това предложение, Вие също сте го получили от госпожа Кастрева?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: Да, по принцип от гледна точка на това, че става въпрос за одобрение от страна на началника, вероятно в случая становището е свързано с това, че в много отношения това би изисквало регионалното управление да се задълбочи в цялата процедура, да знае дали всичко е извършено и съответно да верифицира съобразността на сключването на договора. И предполагам, че това е проблем.
Но от друга страна пък следва да се подчертае, че дотолкова доколкото темата е изключително важна, знаете, че многократно бяха предизвиквани различни обществени дебати, имаше инциденти и случаи, които също останаха медийно известни. Считам че ако се вземе решение да отпадне нещо от текста, то по-скоро би трябвало да бъде думата „одобрение“ и все пак да бъде информиран началникът на РУО за договорите, които са сключвани, защото това е все пак информация, която би трябвало да се съдържа. Благодаря.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
Госпожа Анастасова изяви желание за изказване.
ИРЕНА АНАСТАСОВА: Тук не знам дали има друг директор – в момента, който да е подписвал такива договори – за тези, за които говорим в момента. Винаги съм се чудила какво точно подписваме. Ще Ви кажа защо. Правила съм проблем на туроператори, всичко са си извършили, представили са необходимата документация в регионалното управление, то е дало съответни одобрения и така нататък, застраховки, лицензи и всичко останало, и ние подписваме договори, в които се цитират едни пари, неустойки при еди-колко-си дни преди ако се откажем и така нататък. А тези пари не са на училището! Те са на родителите. Аз съм се съветвала и с юристи и винаги съм смятала…
Между другото имаше един период, в който специално в моето училище туроператорите си сключваха договори с всеки един родител на дете, което ще пътува и, разбира се, имаше заповед за командироване на колегите, които придружаваха децата с изисквания, че отговарят за здравето, живота и всичко останало. Защото останалото за мен е някакъв абсурд. Не може директорът да подписва договор с финансови ангажименти в него за средства, които не са от бюджета на училището. Може да подписва договори за сътрудничество, за някакъв вид организация, която той е задължен да извърши и така нататък, но с финансови параметри това е абсурд. И когато съм поставяла въпроса на туроператорите, да, имаше един период, в който аз категорично отказвах. И тогава те сключваха договор с всеки един родител, след което, когато излезе, тъй като госпожа Сачева е права, и наистина това е от Наредбата за ученическите пътувания и така нататък, когато бяха направени тези промени, туроператорите категорично отказаха и казаха, че на тях не им разрешават по друг начин и те точно такъв тип договори искат ние да подписваме. И за да не стане война с родители и деца, които искат да пътуват, пък видиш ли, ръководство казва „не“, ние отново се съгласихме на този вариант.
Но за мен и юристите, с които съм контактувала, и финансистите казват, че това е… В един момент, ако има неустойка, кой го плаща – училището? Това е моят въпрос.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Желаете ли да вземете отношение? Би било добре, защото наистина това вълнува всички директори и цялата система.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Това показва, че подзаконовият нормативен документ може би трябва да бъде коригиран. Де факто обаче този Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма, който в момента внасяме в Народното събрание и който се обсъжда, практически не третира тази тема, тоест не третира тази тема специално и специализирано за детските и младежките пътувания. Напротив, тук се вменяват задължения към туроператорите, които са доста по-строги и така би трябвало да ги накарат да мислят много по-отговорно, когато предприемат едно подобно действие, а именно организирането на туристическо пътуване, в това число и с преддоговорна информация, много тежки и много категорични задължения имат, което в крайна сметка е в полза особено на детските и младежките пътувания. Съответно много повече задължения имат и по това как прецизно се изпълнява договорът.
В този смисъл приемам становището като много сериозен знак, че трябва да работим върху подзаконовия нормативен документ, но, както казах, наистина тази тема се третира в него, в Закона за туризъм не е точно упоменато и към момента кой всъщност е контрагентът и кой е субектът… (реплики.)
За образованието – не бих могла да взема отношение по този въпрос.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Аз обаче не бих се съгласила, защото точно в този Закон и в изменението, което ни е представено, Вие изменяте с § 23 чл. 79, тоест Вие сте направили промени в тези текстове.
Между другото отпадат например разпоредбите, които гласят на законово равнище в момента, че нощни пътувания не могат да се извършват и това е моят въпрос: защо отпадат на законово ниво и отиват на подзаконово? Но тук имаме, ето го, договор „Детски ученически туристически пакети“, точка втора е това от ал. 3, да, системата на предучилищното и училищното образование, които се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и директора на съответната институция. Това е записано в този закон.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Но ние не го променяме, това е в този закон, ние не го променяме с този ЗИД на Закона, който в момента обсъждаме. Да, тук е записано между кого е сключен договорът. Това е текст от действащия закон.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Да, но ето, ние сме в момента на първо четене, би могло да се помисли след като текстът е в ЗИД-а на първо четене, за изменение на законово равнище, защото Вие няма как да промените наредбата или да се промени… Образователното Министерството прави наредбата въз основа на този закон, а не на Закона за образованието. Тук институцията е тази, която е по Закона за предучилищното и училищното образование, а договорът, който е фиксиран, е фиксиран в Закона за туризма. (Реплики.)
Може би трябва да помислим съвместно между първо и второ четене двете министерства да помислите по проблема, защото това е наистина проблем, който се поставя от доста време, а той никак не е незначителен, но за прецизиране на текста и съответно ние като народни представители от тази комисия ще внесем тези предложения и ще ги аргументираме пред колегите си от другите комисии в зала, но нека наистина да се уточни, защото това са важни неща, които, пак казвам, идват от тук.
А текстът така или иначе е в Законопроекта за изменение и допълнение, тоест ние можем да внасяме предложения по него. Абсолютно.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Добре, аз лично приемам така направената бележка и съвместно с колегите от Министерството на образованието и науката да изработим текст, който да е адекватен на постъпилите предложения в тази посока за промяна между първо и второ четене. Добре, благодаря.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Други изказвания, колеги?
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Вие преди малко освен коментара по договора споменахте нещо за нощните пътувания – че отпадат като място в закона и отиват в наредба. така ли е или аз не съм разбрала нещо и ако е така…?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Забраната на нощните преходи категорично е влязла в наредбата за детските и ученическите пътувания в обща цена. Дискутирана тема впрочем, направили сме го с оглед и с цел на сигурността на пътуващите деца. Имаше доста съображения „против“, но в наредбата е фиксирано пътуване в светлата част на денонощието. Мисля, че това беше текстът в наредбата. Да, нощни преходи и пътувания в тъмната част на денонощието са забранени и с това следва да бъдат ангажирани и организаторите на пътуването.
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Още веднъж, за да съм сигурна, ако бъркам, моля да бъда извинена. Мисля че досега тази уредба беше на законово равнище, сега Вие я сваляте на ниво подзаконов акт?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Не, ние не променяме това, ако стои в Закона за туризма от 2013 г., ние не го променяме, просто затвърждаваме това изискване с подзаконовия нормативен документ. Няма промяна в това отношение.
Определено няма две мнения по въпроса, неслучайно акцентираме на дискусията, която сме водили в работната група при изработване на наредбата. Имаше аргументи против, тоест да няма такава забрана, но те категорично бяха отказани и в наредбата за детските пътувания е залегнало отново това изискване. Промяна в Закона за туризъм не сме правили в тази посока.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Добре, хайде да попитаме по друг начин. Никой не оспорва, всички предполагам, сме за това, че нощни преходи не бива да има, защото касаят сигурността на децата, но до този момент този текст беше уреден на законово равнище, в момента го няма. Ако грешим, кажете тогава какво променяте в чл. 79 на § 23, който касае нашата комисия, защото за да го вкарате този текст тук, значи нещо сте променили?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: В сега действащия закон гледаме чл. 79, ал. 3, 4 и 5. Не правим промяна в този текст. Не сваляме нищо от законово равнище, но не правим промени и не въвеждаме в закона. Ако нещо смущава, по-добре точно да разбера за какво става дума.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Задавам и по друг начин въпроса: какво тогава променяте в чл. 79, тоест в този § 23, който касае нашата комисия, за да фигурира той в Законопроекта?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Не променяме нищо.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: А защо фигурира тогава в Законопроекта за изменение и допълнение?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Защото се изменя членът във връзка с изискванията е приложението на директивата, тоест във връзка с други текстове, които не касаят по същество детски пътувания, а са изисквания от директивата.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Колеги, други изказвания?
АСЯ ПЕЕВА: Това, което аз откривам, е включването на понятието „ученически туристически пакет“, което може би е във връзка с директивата и като промяна в останалите текстове налага промяна в тези текстове дотолкова доколкото се отнася за туристическите пътувания. Ако е така, моля да потвърдите.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Да, така е. Конкретизирани са в този член, който засяга пътуванията, понятийния апарат на директивата. Това е промяната, но тя не е по същество.
АСЯ ПЕЕВА: Аз така го разбрах и може би е основателен въпросът на председателя да уточни това. Благодаря.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Други изказвания, колеги?
Не виждам. В такъв случай закривам разискванията и преминаваме към гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30-ти ноември 2017 година. „За“ - 11, „против“ - няма, „въздържали се“ - 6. Законопроектът е приет на първо гласуване с уговорката, че разчитаме на Вас и на колегите от Министерството на образованието и науката да поработим върху текста на алинея трета, точка втора, за да може да бъде системата спокойна и наистина всичко да бъде изрядно. Благодаря Ви за участието в днешната комисия.

Преминаваме към точка втора от днешното заседание:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ.
Той ще ни бъде представен от заместник министър Султанка Петрова.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СУЛТАНКА ПЕТРОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! До 23 май 2018 г. България е трябвало да въведе в националното законодателство изискванията на директива на Европейския съюз № 801/2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани от трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми Au-Pair. С тази директива се реформира законодателната рамка на Европейския съюз, регулираща правата и задълженията на научните изследователи, студентите, учениците, доброволците, неплатените и платени стажанти и работещите в Европейския съюз. С нея се отменя Директива 111 от 2004 година и Директива 71 от 2005 г.
С приемането на Закона ще се постигне не само съответствие с изискванията на законодателството на Европейския съюз в областта на трудовата миграция, но и подобрена правна регламентация на въпросите относно заетостта и пребиваването на научни работници, стажанти и студенти, ученици, доброволци, както и определени уточнения за високо висококвалифицирани специалисти, сезонни работници, командировани или изпратени граждани на трети държави и членове на техните семейства. Ще се подобрят възможностите за тяхното равно третиране, както и за мобилност в рамките на Европейския съюз. Пълното съответствие на българското законодателство с директивата ще се постигне след приемането на изменение и допълнение в правилници за прилагане на Закона за трудова миграция и трудова мобилност и Закона за чужденците в Република България.
Проектът е обсъждан и одобрен на заседание на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност, което е проведено на 24-ти октомври 2017 година, одобрен е с Решение на Министерски съвет № 824 от 29-ти декември 2017 г. и е предложен за разглеждане и приемане в Народното събрание. Проектът е разгледан и на заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта на 18 януари 2018 г. като е взето решение той да бъде подкрепен, като са направени бележки от КНСБ и КТ подкрепа, но те подкрепят този законопроект. Благодаря.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря Ви, госпожо Петрова.
Становище на Министерството на образованието и науката – ще помоля малко в по-разширен вид да ни го представите, защото го получихме буквално в последния момент, а то е доста дълго и касае, разбира се, тази част от Законопроекта за изменение допълнение, който касае образованието и термините, които са там основно, и, разбира се, други поправки, които са направени.
Заповядайте, госпожо Сачева.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: В работен порядък с Министерството на труда и социалната политика от вчера насам работим по това становище, така че сме постигнали в по-голямата си част съгласие. Най-общо първата от бележките на Министерството е свързана с това, че гражданите на трети държави следва да са приети като научни работници само на трудов договор. Становището, което е изразило Министерството на образованието и науката, е свързано с това, че съгласно директива 2016/801 на Европейския съюз се дава възможност за споразумение за прием и в този смисъл Министерството е сметнало, че ограничаването на това споразумение на прием само до дейност от трудов договор може да се прецизира. Дали сме предложение по отношение на допълнителните разпоредби на Закона, където се създават легални дефиниции на понятия, в определението за училище да бъде добавено и общински училища. Това е бележка, която вече е приета от колегите.
Също така третата ни бележка е свързана с правоотношенията отново на научните работници, където фокусът според нас се измества от съдържанието на правоотношението между научноизследователската организации и научния работник, и споразумението за прием. Това е отново във връзка с първата ни бележка.
Следващата ни бележка се отнася до посочването, че разрешението за продължително пребиваване може да бъде със срок до една година, тъй като съгласно чл. 23, ал. 1, т. 2 от същия закон продължителното пребиваване е с разрешен срок до една година, освен ако в самия закон не е предвидено изрично изключение.
И последната ни бележка е свързана с правото на членовете на семействата на лицата с разрешено дългосрочно постоянно и продължително пребиваване да получават безплатно образование в държавни и общински училища, като сме изразили становище, че правото на безплатно обучение в държавни или общински училища се обуславя от личния статус на лицето. Но, както казах, работим с колегите и между първо и второ четене ще имаме прецизирани текстове. Различията ни на този етап не са такива, че да не позволяват да постигнем споразумение.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: Разбира се, че това е една европейска директива, чудесно е, че ще можем да имаме такава мобилност в областта на науката и научните изследвания, защото това е изключително необходимо не само за България, но и за Европейския съюз. Виждаме, че изоставаме в нашата конкурентоспособност в научните изследвания в сравнение с Америка, Австралия, Япония. Дадени са такива много добри данни в мотивите, за което поздравявам вносителите.
Но, от друга страна, мисля, че е време да помислим и да направим едно обсъждане, заедно да помислим как тези млади хора, научни работници, дай Боже много известни, ще дойдат в нашите институции, облекчаване режима им, ще изберат нашите научни институти при развитието на науката в България и няма ли да изостанем още повече като контрастът ще стане много по-задълбочен от желаещите да пристигнат в България и в нашите научни институции, в нашите университети, в сравнение с тези на Европейския съюз и да не говоря и за тези извън Европейския съюз. И мисля, че това е една тема не в момента за обсъждане, но доста сериозна, защото нашата конкурентоспособност непрекъснато пада на по-ниско ниво. Благодаря Ви.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Други изказвания? Не виждам. Радвам се, че двете министерства са постигнали консенсус по промените, които трябва да направим между първо и второ четене. Нашите експерти на Комисията също ще бъдат в контакт с Вас, така че да можем да изработим заедно и да ги внесем, защото наистина има какво да се допрецизира, така че да се съобразим със специалните закони за образованието и да не се получават недоразумения.
Ако няма други желаещи за изказвания, закривам разискванията и подлагам Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност на гласуване. „За“ - 12, „против“ - няма, „въздържали се“ - 6. Благодаря.
Благодаря на госпожа Петрова и на Министерството на труда и социалната политика за участието.
Господин Георги Кръстев, който трябва да ни представи Националната стратегия, е в Комисията по европейски въпроси в момента. Ако нямате нищо против, ще дам 10 минути почивка и след това да продължим.
(След почивката.)
Преминаваме към точка трета:
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ПРИЛОЖЕН ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Ще преминем към разглеждане на документа. Заместник-министър Сачева – няколко думи? Това е документ на Министерския съвет, така че имаме право да се представи от представител на Министерския съвет.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители! Както може да предположите, това ще бъде едно доста импровизирано представяне на този документ от моя страна, защото нямам тази подготовка засега. Образованието присъства в Стратегията в частта „Национални интереси“, където е отбелязано като жизненоважен интерес на България развитие на образованието, възпитанието, науката и научно-приложните дейности в духа на националните и общоевропейски ценности. Отново за образование има в частта за анализ, където са анализирани следните фактори: в продължение на години се наблюдава влошаване на здравния статус на населението, както и изразени негативни тенденции в образователното и квалификационното равнище на значителни групи от българското общество, което е предпоставка и за недостатъчна интегрираност на някои общности, принадлежащи към етнически малцинства.
Дезинтеграционният потенциал съдържа значително диференциране между социалните групи в обществото, което често се оценява като неприемлива несправедливост. Неясният, в редица случаи, произход на капитала намалява авторитета на държавата като основен гарант на законността, а също така подкопава доверието към успелите с труд граждани.
И последната точка, в която се споменава образованието, има отношение към образование, е свързано с насоките на действие. В насоките на действие е записана и следната точка: Българската академия на науките, висши училища и други държавни образователни и научни структури, както и организации на гражданското общество, провеждат научни изследвания и дейности за натрупване на знания и опит и за разработване на иновативни решения, свързани със сигурността и отбраната. Съветът по сигурността към Министерския съвет съвместно с представители на академичната общност разработва и предлага на Министерския съвет национална програма за научни изследвания и иновации в областта на сигурността и отбраната.
Това е всичко, което мога да кажа.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря. Действително текстовете, които касаят нашата Комисия и образование в Стратегията, не са много.
Колеги, има ли коментари?
ТАНЯ ПЕТРОВА: Искам само да допълня към госпожа Сачева, тя цитира два члена в Стратегията. В скоби отварям, че аз съм член на Комисията по вътрешна сигурност и много подробно разглеждахме тази стратегия. Има още два члена – 199 и 103, тоест общо в четири члена на стратегията са разписани проблеми и тенденции в развитието на образователната система. Стратегията е абсолютно необходима и актуализирана. Тя си има хоризонт до 2025 г., което означава, че поне още едно правителство на ГЕРБ ще се възползва от тази стратегия и е добре да погледнем към бъдещето и да я приемем.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Други изказвания?
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: Стратегия без план за действие, екшън план, както се казва, без финансова обосновка, няма как да бъде реализирана. Нека да видим и тези неща. Благодаря.
ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Това, което ми подсказва нашият експерт Бисер Панчев, е, че в мотивите е подчертано, че Съветът по сигурността одобри направената актуализация, като подчерта правилността на преминаването на развитието на образованието, възпитанието, науката и научно-приложните дейности от раздел „Други важни интереси“, забележете, към раздел „Жизненоважните интереси“. Миналата година имаше в предишния парламент дебати по тази тема къде сме разположени като образование и наистина бележката на Комисията по образованието и науката от 43 Народно събрание е взета под внимание, за което благодарим.
Други изказвания? Няма. В такъв случай подлагам на гласуване актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение. Ще се изчете в пленарната зала. А ние ще я приемем със Стратегията за националната сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2017 г. „За“ - 10, „против“ - няма, „въздържали се“ - 8.
Ако някой има да сподели нещо по т. Разни?
Закривам заседанието.

(Закрито в 16,04 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Милена Дамянова
Форма за търсене
Ключова дума