Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
29/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, № 954-01-67, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 11 септември 2019 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Вх.№ 953-10-24


  На свое редовно заседание, проведено на 21 ноември 2019 г., Комисия по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, № 954-01-67, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 11 септември 2019 г.
  На заседанието присъстваха: д-р Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от проф. Георги Михайлов. В своето изложение проф. Михайлов обърна внимание, че с този законопроект се предлага създаването на самостоятелни съсловни организации на медицинските сестри, акушерките, фелдшерите и лекарските асистенти, рехабилитаторите и кинезитерапевтите, които да отчитат спецификата на отделните професии, съответно да защитават адекватно професионалните им права и интереси. В законопроекта се включват и кинезитерапевтите, които упражняват регулирана професия, и които ще имат възможност да бъдат представлявани от регламентирана със закон съсловна организация.

  В мотивите към законопроекта се твърди, че чрез регламентирането на нови съсловни организации на медицинските специалисти от отделни професии се дава възможност за приемане на собствени кодекси за професионална етика и упражняване на контрол по спазването им; създаване на правила за добра практика при упражняване на всяка от професиите; провеждането на продължаващо професионално обучение по съответната професия; участие при изготвянето на нормативни актове, отнасящи се до дейността им, както и други дейности, посочени в закона.

  Становището на Министерство на здравеопазването бе изложено от д-р Бойко Пенков. В него се изразява позиция, че министерството принципно подкрепя предприемането на мерки, включително и законодателни, насочени към гарантиране на равнопоставеност и представителност на отделните професии в органите на управление на съсловната им организация. Независимо от това следва да се има предвид, че съществуването на отделна съсловна организация на определени медицински специалисти се обуславя от конкретните административни правомощия, които ще ѝ бъдат възложени, от броя на лицата, упражняващи професията и от принадлежността на специалността към съответното професионално направление. Понятието „съсловие“ е по-широко от понятието „професия“, поради което няма пречка няколко професии да се обединят в една съсловна организация. Отчитайки именно това обстоятелство, в закона е избрана формата на асоциация, т.е. на обединение на медицински специалисти от отделни професии. По този начин е отчетен от една страна разнородния характер на професиите от професионално направление „Здравни грижи“, а от друга страна се препятства прекомерното раздробяване на съсловните организации в областта на здравеопазването.
  Предвид малкия брой на лицата, упражняващи професиите „фелдшер“, „лекарски асистент“, „рехабилитатор“ и „акушерка“ е нецелесъобразно създаването на отделни съсловни организации за тези професии. Следва да се отбележи, че съществуването на множество съсловни организации в областта на здравеопазването би затруднило осъществяването на дейности, които изискват представителство на отделните съсловни организации, а също така и предоставянето на информация, необходима на държавните органи.

  Пред Комисията по здравеопазването устно изложиха становищата си: д-р Стоян Борисов, представител на Българския лекарски съюз; проф. Илко Гетов, председател на УС на Българския фармацевтичен съюз; г-жа Милка Василева, председател на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи; г-жа Лиляна Петрова, председател на УС на Българската асоциация на помощник-фармацевтите; г-н Стоян Христов, представител на Българската асоциация на зъботехниците; г-н Александър Александров, председател на УС на Сдружението на медицинските фелдшери в България; г-жа Павлина Герина, председател на УС на Алианса на българските акушерки; адвокат Ива Тодорова, представител на Асоциацията на физиотерапевтите в България; г-жа Мая Илиева, председател на УС на Асоциацията на българските медицински сестри; г-жа Даниела Бурова, представител на Българската асоциация на медицинските лаборанти и адв. Пламен Таушанов, председател на УС на Българската асоциация за закрила на пациентите.

  Проф. Георги Михайлов, доц. Георги Йорданов и д-р Десислав Тасков изразиха подкрепа за законопроекта.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 8, „Против” – 12, „Въздържал се” – 1, Комисия по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, № 954-01-67, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 11 септември 2019 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума