Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
22/03/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-1, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители нa 18.01.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

  Вх. №853-14-3/27.03.2018 г.
  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-1, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители нa 18.01.2018 г.

  На редовно заседание, проведено на 22.03.2018 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-1, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители нa 18.01.2018 г.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-н Васил Антонов.
  Със законопроекта се предлага промяна на характера на умишлено причинена средна телесна повреда на близък роднина или съпруг – от престъпление от частен в престъпление от общ характер, от категорията на т. нар. „частно-публично обвинение“. В тези случаи наказателното производство от общ характер ще се образува по тъжба на пострадалия подадена до прокуратурата, а не до съда, като тъжбата няма да може да бъде оттеглена по искане на подалото я лице. Мотивите за предложената промяна са свързани със затруднения на пострадалия в ефективното събиране и представяне на доказателства, релевантни към доказването на престъплението, от една страна, а от друга - практическа невъзможност за организиране на обвинението от пострадалия, поради наличието на близост с извършителя, зависимост, страх и други подобни причини. Предвижда се и създаването на квалифициран, по-тежко наказуем, състав на престъплението по чл. 296 от НК при осуетяване на изпълнението на съдебно решение или заповед за защита от домашно насилие, като се въвежда хипотеза на повторност. Г-н Антонов подчерта, че със законопроекта се решава в голяма степен единият от съществените въпроси, предвидени в Истанбулската конвенция, а именно в частта с промяна и увеличаване на някои наказания.
  В Комисията по вероизповеданията и правата на човека по законопроекта са постъпили отрицателни становища от Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд и от Министерство на правосъдието, както и положително становище от Върховна касационна прокуратура.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители Красимир Велчев, Денчо Бояджиев, Евгения Алексиева, Йорданка Фикирлийска и Валентина Найденова.
  Народните представители изразиха своята подкрепа за предлагания законопроект. Г-н Красимир Велчев подчерта, че законопроектът е неразделна част от темата за Истанбулската конвенция, а именно тази част, върху която обществената дискусия е постигнала пълно съгласие. Той обърна внимание на необходимостта от комплексни мерки и по-строги наказателни санкции, които биха мотивирали и възрастните хора, претърпели насилие, да имат смелостта да поискат намесата на държавата.
  Г-н Денчо Бояджиев изказа мнение, че това изменение до голяма степен ще внесе баланс и сигурност в хората, които могат да бъдат потенциални жертви на насилие.
  Г-жа Евгения Алексиева насочи вниманието към нуждата от един цялостен подход в предлаганите законопроекти, имайки предвид Националната програма за превенция и защита от домашното насилие за 2017 – 2020 г., приета от Министерски съвет, въз основа на която Министерство на правосъдието трябва да изготви пакет от мерки. Тя посочи, че с промените в Наказателния кодекс не се изчерпва изцяло темата за домашното насилие и насилието върху жени, но е добра крачка в тази посока.
  Г-жа Йорданка Фикирлийска добави, че е необходимо обмисляне на възможността пострадалия да оттегля жалбата си с цел възстановяване на добрите семейни отношения.
  Г-жа Валентина Найденова изтъкна, че предлаганите промени са пример за уважение на човешкото достойнство и за защита на личното пространство на всеки човек.

  След проведените разисквания, Комисията по вероизповеданията и правата на човека, единодушно, с 15 гласа „за”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-1, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители нa 18.01.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:


  /КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума