Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
18/10/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-57, внесен от Димитър Иванов Гечев и група народни представители на 20.09.2017 г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 753-18-15/25.10.2017 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-57, внесен от ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ и група народни представители на 20.09.2017 г.
  На свое извънредно заседание, проведено на 18.10.2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-57, внесен от ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ и група народни представители на 20.09.2017 г. Законопроектът представи г-жа Станислава Стоянова – народен представител, вносител на законопроекта. Експертно становище по законопроекта направиха г-жа Донка Йорданова - държавен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерство на земеделието, храните и горите и г-жа Диана Филева - главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ в същото министерство.
  I. Настоящият законопроект предвижда изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), целящи постигането на по-ясна и точна нормативна регулация по отделните процеси при управлението на средствата от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).
  II. Вносителите предлагат в глава Общи положения от ЗПЗП да се създаде чл. 9б, уреждащ специфичните положения за ПРСР 2014-2020 г. В текста е заложено производствата по компенсаторните мерки на площ от ПРСР по отношение на агроекология, биологично земеделие, Натура 2000, необлагодетелствани райони, залесяване и хуманно отношение към животните да се извършват чрез Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). От друга страна, производствата по инвестиционните мерки и подмерки от ПРСР 2014 – 2020 г. следва да се провеждат в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) по реда и по условията на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).
  III. Чрез законопроекта се предвижда да се създаде още един етап за извършване на проверки на проектните предложения, който не е уреден в ЗУСЕСИФ, а именно предварителен подбор на проектните предложения. Процедурите по този етап следва да бъдат детайлно регламентирани в ЗПЗП. След така направен предварителен подбор на проектните предложения следва да се извършват и проверки по реда на чл. 29, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (включващи административни проверки, техническа и финансова оценка), които от своя страна приключват с решение на компетентния орган.
  IV. Въз основа на създадена законова делегация министърът на земеделието, храните и горите следва да издаде две нови наредби. Те са по отношение на условията и реда за изплащане на безвъзмездната финансова помощ и за намаляването или отказа за предоставянето ѝ за мерките по ПРСР 2014 – 2020 г., които се осъществяват посредством ИСУН, както и за условията, проверките и реда за установяване на изкуствено създадени условия. Във връзка с мерките от ПРСР 2014 – 2020 г., по които производството ще се провежда чрез ИСУН е предвидено ИСАК да се използва като система, в която Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция да извършва административни проверки, проверки на място, оторизиране на плащания и отчитания към Европейската комисия и последващия контрол в периода на мониторинг за провеждане на производствата до осигуряване на възможност за пълна техническа интеграция на ИСУН.
  Не на последно място следва да се отбележи, че предвиденото изменение на чл. 41 от ЗПЗП се прави въз основа на резултат на ангажимент към Европейската комисия и EU PILOT 8495/2016/AGRI – CHAP(2015)3589 за директни плащания.
  В проведената след представянето на законопроекта дискусия г-н Кристиан Вигенин изрази своето притеснение по отношение на заложеното в законопроекта въвеждане на допълнителен етап за извършване на предварителен подбор на проектните предложения. Председателят на КЕВКЕФ подчерта, че с така направените промени се създават предпоставки да бъдат отхвърлени проектните предложения още на етап предварителен подбор, като законопроектът не предвижда начин това решение да бъде обжалвано или коригирано, за да може проектите да преминат на следващ етап. Той поиска представителите на Министерство на земеделието, храните и горите да пояснят какво се цели с тази промяна.
  В отговор г-жа Донка Йорданова обясни, че целта е този предварителен подбор да се прилага само и единствено в случаите, в които е ограничен бюджетът, когато средствата не са достатъчно, за да бъдат разгледани всички заявления за подпомагане, тогава именно се прави предварителният подбор. Тя подчерта, че в такъв случай заявленията за подпомагане не са отхвърлени, а са в процес на изчакване и могат да бъдат разгледани на следващ етап, в случай, че се увеличи бюджетът, чрез прехвърляне на средства от една подмярка към друга или при наличието на остатъчен бюджет след преминаването на оценките за предварителни разходи на проектите и след разглеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки. Г-жа Йорданова увери, че по този начин не се извършва отхвърляне на проектите и процедурата не се прекратява, а се гледат само тези проекти, за които има средства и на които съгласно програмата е даден приоритет да бъдат разгледани. Тя също така разясни, че проектите се класират в списък на база техните точки, които подлежат на обжалване. След жалбите периодът на предварителен подбор приключва и излиза окончателният списък с класираните проекти.
  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 6 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-57, внесен от ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ и група народни представители на 20.09.2017 г.


  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума