Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
1. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерски съвет на 02.10.2017 г.

2. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-57, внесен от Димитър Иванов Гечев и група народни представители на 20.09.2017 г.

3. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 04.10.2017 г.

4. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 13.10.2017 г.

5. Разни.
П Р О Т О К О Л
№ 17

На 18 октомври 2017 г., сряда, от 11,30 ч., в зала „Изток“, пл. „Народно събрание“ 2, се проведе извънредно заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-57, внесен от Димитър Иванов Гечев и група народни представители на 20 септември 2017 г.
2. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г.
3. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 13 октомври 2017 г.
4. Разни.

Списък на присъстващите членове на Комисията и на гостите се прилага към протокола.
Заседанието се ръководи от председателя на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове господин Кристиан Вигенин.

* * *

ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Уважаеми колеги, днес трябва да сме по-оперативни. Свикахме извънредно заседание, защото следобед имаме съвместно заседание с Комисията по външна политика. За да можем спокойно да си проведем онова заседание, трябва да реализираме малко законодателна дейност днес.
Предлагам Ви следния Дневен ред, като уточнявам, че от предварително раздадения отпада точка първа, тъй като тази сутрин без дискусии беше приет на първо четене Законопроектът. Пък и честно казано основните елементи от него не са толкова свързани с нашата комисия.
Дневният ред за днешното заседание е:
1. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 754-01-57, внесен от Димитър Иванов Гечев и група народни представители на 20 септември 2017 г.
2. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г.
3. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 13 октомври 2017 г.
4. Разни.
Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 7 народни представители: „за“ – 7, „против“ и „въздържал се“ – няма.

Преминаваме към точка първа на днешния дневен ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
По тази точка от името на вносителите тук с нас е Станислава Стоянова. От Министерството на земеделието, храните и горите с идеята да помогнат с експертни становища, ако се налага с нас са Донка Йорданова – държавен експерт, дирекция „Развитие на селските райони“, и Диана Филева – главен юрисконсулт, дирекция „Правна“.
Госпожо Стоянова, да Ви дадем думата първо на Вас.
Заповядайте.
СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На Вашето внимание ще представим Мотивите към Проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители.
Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители са насочени към постигането на по-ясна, точна и допълваща нормативна регулация по отношение на отделните процеси при управлението на средствата от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Измененията и допълненията в Закона за подпомагане на земеделските производители са основно в следните няколко насоки: в Глава „Общи положения“ се създава чл. 9б, в който се уреждат специфични положения за Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. В текста е уредено, че производствата по компенсаторните мерки на площ от Програмата, свързани с агроекология, биологично земеделие, „Натура 2000“, необлагодетелствани райони, залесяване и хуманно отношение към животните ще се извършва чрез интегрираната система за администриране и контрол.
Производствата по инвестиционните мерки и подмерки към Програмата ще се провеждат в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структури и инвестиционни фондове по реда и при условията на Закон за управление на средствата на Европейските структурни и инвестиционни фондове, с направените предложения.
В специалния Закон за подпомагане на земеделските производители се урежда още един етап от извършването на проверки на проектните предложения, който не е уреден в ЗУСЕСИФ. Предложен е предварителен подбор на проектните предложения. Процедурите по този етап са детайлно регламентирани в Закона, след което се извършват и проверки по реда на чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на структурните и инвестиционни фондове – административни проверки, техническа и финансова оценка, които приключват с решения на компетентния орган.
Създава се законова делегация Министърът на земеделието, храните и горите да издаде две нови наредби за условията и реда на изплащане на безвъзмездната финансова помощ и за намаляване или отказ за предоставянето на финансова помощ за мерките по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., които се осъществяват посредством ИСУН, и за условията, проверките и реда на установяване на изкуствено създадени условия.
За мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., по които производствата ще се провеждат по ИСУН, е регламентирано, а че ИСАК може да се използва като система, в която Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, може да извършва административни проверки, проверки на място, оторизиране на плащащия, отчитания към Европейската комисия и последващ контрол в периода на мониторинг за провежданите производства до осигуряване на възможност за пълна техническа интеграция с ИСУН.
Промяната в чл. 33а, ал. 2 е свързана с необходимостта заповедта за одобрение на окончателен слой на системата за идентификация на земеделските парцели да се публикува в „Държавен вестник“. Изменението на разпоредбата в чл. 41 от Закона е в резултат на ангажимент към Европейската комисия и EU PILOT 8495/2016/AGRI – CHAP(2015)3589 – за директни плащания.
Предложенията са мотивирани в резултат от натрупаните в периода на прилагане на Програмата практики и целят подобряването на организацията на работа както на управленския орган на Програмата, така и на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция в интерес на земеделските производители. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Преди да дам думата на колегите, може би от Министерство на земеделието, ако искате нещо да добавите или ако има въпроси само? Колеги, мнения по този Законопроект? Ако няма, аз имам въпрос.
Оценявам факта, че с този Законопроект се уточняват някои въпроси, някои от които не са предвидени в ЗУСЕСИФ, но включително лично аз съм привърженик на това Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове да бъде прилагана в обозримо бъдеще по-широко, изцяло и за тази Програма, но това, което лично ме притеснява, е въвеждането на предварителния подбор на проектите.
От една страна, може да го аргументирате с това, че вероятно по този начин по-ефективно ще работи системата, но, от друга, създава предпоставки да бъдат отхвърлени на предварителен етап още предложения, за които, доколкото виждам от Законопроекта, не е предвидена каквато и да е възможност тези отхвърлени на предварителен етап проекти да обжалват това решение, да бъдат коригирани, за да могат да се включат в някакъв следващ подбор.
Бих помолил – може би от Министерство на земеделието, да уточнят: те подкрепят ли това и, ако е така, защото най-вероятно е така, да ни обяснят малко повече какво стои зад това и каква е целта на тази промяна?
Заповядайте, госпожо Йорданова.
ДОНКА ЙОРДАНОВА: Добър ден и от мен.
Да, ще обясня каква е целта на промяната. Този предварителен ранкинг, който досега също се прилага, но не беше регламентиран в законодателството, се прилага само и единствено в случаите, когато е ограничен бюджетът по отношение на въпроса, когато не стигат достатъчно средства, за да могат да бъдат разгледани всички заявления за подпомагане. Когато се установи такъв факт и техният брой наистина е многократно повече, тогава се прави самият предварителен ранкинг.
В този случай обаче ние, ако видите в ал. 7, самият вносител е предвидил вариант, в който не е предвидено да се излиза с акт, с който да се отхвърля самото заявление за подпомагане или да се прекратява периодът за неговото разглеждане. Предвидено е в този случай то да стои и да изчаква. В Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е предвидена възможност, че може да се увеличи бюджетът. Възможно е и сега е много лесно по Програмата, когато са подмерки, да се прехвърлят средства от едната подмярка в другата.
Освен това при разглеждането на самите проекти при оценката на предварителни разходи, а след това и при разглеждането на процедурите по ЗОП остава остатъчен бюджет. Тези проекти стоят и изчакват. Този ресурс може да бъде прехвърлен към тях и на един последващ етап след извършването на всички тези контроли, да се освободи бюджет и да бъдат разгледани. Всъщност тук не се извършва отхвърляне на проектите, не се прекратява процедурата, а започват да се гледат само тези проекти, за които има пари и за които съгласно Програмата, е даден приоритет да се разглеждат. Това е смисълът на предварителния ранкинг.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Може ли само за уточнение. Тъй като все пак ние не сме, поне аз, в детайлите на процеса, бих искал да се уточни точно как си го представяте условно казано? Има пари само за 20 проекта. Кандидатстват 100. Предварителният подбор селектира тези 20 или селектира повече? Защото фактически това са две равнища на оценка. Единият е предварителният ранкинг или подбор, както е записано тук, при който една част от проектите изобщо не се оценяват. Вие казвате, че те остават да чакат, но какво се случва с тези, които не стигат до втория етап на оценка?
ДОНКА ЙОРДАНОВА: Постъпват 100 проекта. Имаме пари за 20. Всичките 100 проекта се разглеждат задължително, за да видим кои съгласно приетите от Комитета за наблюдение проекти най-много отговарят на изискванията – приоритетите, които да се дадат. В този случай се изнася, както вносителят е написал, списък с точките за съответните проекти. На всеки един му се дава възможност да подаде жалба, да представи документи на този етап и дори да е с най-много точки, да кажа: „Аз имам документи и отговарям на изискванията да получа още повече точки от това, на което Вие сте ме оценили“.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: В момента Вие говорите за предварителния подбор?
ДОНКА ЙОРДАНОВА: Да. След произнасянето по жалбите, приключва този период и излиза окончателният списък с тези не само 20, а се дава един допълнителен бонус от още над 30% над тях, които преминават на административна проверка. Те се разглеждат на административна проверка и допустимост, а след това преминават и на техническа проверка, които отговарят.
В този период се освобождават средства. Възможно е да се освободят средства, както обясних, да се увеличи бюджетът или от проверките, които са извършени за допустимите разходи. Когато има такива средства тези проекти над 20 плюс 30-те%, започва и тяхното разглеждане за административна и финансова, и техническа оценка.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Разбрах. Последно, фактически детайлите по това как се прилага този предварителен подбор ще бъдат разписани в наредба на министъра, която ще бъде създадена в тримесечен срок. Така разбирам от Законопроекта?
ДОНКА ЙОРДАНОВА: Не. В този случай предварителният ранкинг, за да е ясно на всички, да е регламентирано в Закона е регламентиран единствено и само в Закона – няма да се издава наредба. Наредбата ще бъде издадена във връзка с плащанията, защото по Програмата за развитие на селските райони има едни специфични регламенти, свързани с Разплащателна агенция и с изискванията за плащане, които не са регламентирани в Закона за управление на евросредствата.
Затова е необходимо във връзка с плащанията с подаването на необходимите доклади до Европейската комисия да се разработи такава наредба, която се отлага срока за нейното приемане до три месеца от влизането в сила на Закона, за да може да се разпишат текстовете.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Йорданова за подробната информация.
Нещо друго, ако е възникнало, колеги, като въпроси? Не.
Да преминем към гласуване тогава.
Нашият Доклад се базира основно на мотивите и на самия Законопроект. Едва ли по него има нещо, което да считате, че не е коректно, затова директно минаваме на гласуване.
Който е съгласен да приемем така предложения Законопроект, моля да гласува.
Гласували 8 народни представители: „за“ – 6, „против“ – няма, „въздържали се“ – 2.
Законопроектът е приет.
Благодаря Ви за участието.

А ние минаваме към следващата точка в дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, ВНЕСЕН ОТ СТАНИСЛАВ ИВАНОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
Само да информирам, че с нас освен вносителят е и господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, комисар Бойко Рановски – началник отдел „Пътна полиция“ на Главна дирекция „Национална полиция“, и Петър Тошков – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“.
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател! Сред нас е и господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Грешката е моя, трябваше и него да обявя. Благодарим и за неговото участие.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Настоящият ЗИД на Закона за движение по пътищата, който предлагаме аз и група колеги народни представители, касае техническите пунктове. Прави се изцяло по Директива, няма нищо извън Директивата и е свързан с изискването за единен стикер през 2018 г. От 1 януари 2018 г. трябва да имаме единен стикер за преминалите пътен технически преглед автомобили.
В тази връзка е и първото наше предложение за взаимно признаване на удостоверенията за технически преглед. Второто предложение е за служебно прекратяване на регистрацията на превозно средство при технически неизправности.
Какви неизправности ще бъдат разписани в подзаконова нормативна база – регистриране показанията на километража нещо изключително важно. Това е предложението на господин Андрей Новаков за промяна в Директивата и за това да се записват показанията на километража при покупко-продажба на МПС-та, в договорите за покупко-продажба да се записват показанията на километража при техническите прегледи.
По този начин считаме, че ще успеем да предотвратим поне, ако не напълно, поне така в голяма степен тази порочна практика в България да се манипулират километражите на автомобилите. За разширяване обхвата на превозните средства, които подлежат на периодични технически прегледи, става въпрос за дву- и триколесните моторни превозни средства, и за тракторите, които се движат със скорост над 40 км в час. Общо взето това са най- систематизирано казани нашите предложения, които касаят Законопроекта. Ако желаете, мога да отговоря на Вашите въпроси. Благодаря.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Иванов.
Биха ли искали нашите гости да добавят нещо сега, или евентуално, ако има въпроси?
Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! От Министерство на вътрешните работи изразяваме принципна подкрепа за така внесения Законопроект. Имаме някои конкретни предложения за прецизиране на някои от параграфите по Законопроекта, които ще представим на вниманието на Водещата комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения. Благодаря Ви.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря и аз.
Колеги, въпроси?
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми …
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Извинявайте. Може ли господин Иванов, извинявайте, аз да не излезе, че Ви игнорирам. Извинявайте, не видях.
Заповядайте, господин Попов.
АНГЕЛ ПОПОВ: Най-вероятно другото е по-интересно?
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Не, не в никакъв случай.
Заповядайте, само да включите микрофона.
АНГЕЛ ПОПОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители! От името на Министерство на транспорта ние поддържаме предложенията на господата народни представители и нямаме забележки по предложените законодателни предложения.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря.
Заповядайте сега, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Аз ще се изкажа по принцип и съответно ще задам няколко въпроса.
Ние сме свидетели вече на поредното внасяне на предложение за промени в Закона за движение по пътищата. Доколкото си спомням беше изразено становище от представителите на Министерство на вътрешните работи, че е необходимо да се изготви изцяло такъв нов нормативен акт и до края на годината бихме могли да разгледаме такъв, защото така направените изменения буквално го променят целия.
Аз лично и съм изразявал резерви по този начин да се работи, и особено с последните изменения в Закона за МВР, когато бяха вложени вътре текстове Закона за изменение и движение по пътищата с куп други законопроекти, и очакваме в скоро време действително да се появи такъв нормативен акт, който да изчисти всички неточности, да транспонира всички директиви. Така че нашето законодателство да бъде напълно хармонизирано с това на Европейския съюз и всичките тези проблеми, които са идентифицирани през годините, да бъдат отстранени, разбира се, в този нормативен акт.
Другият ми въпрос е: до каква степен, тъй като от вносителите е заложено, че се транспонира европейска директива – имаме ли направена справка, или нещо подобно? В каква част от така внесения Законопроект е транспонирана директивата и каква част от текстовете са авторски от народните представители? Имаме ли таблица, или ако може, да се изготви такава справка, кои са текстовете на Директивата кои са тези, които са изготвени от народните представители и действително въвеждаме ли такава Директива в момента? Благодаря.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря и аз.
Въпроси, отговори?
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: По отношение на първия въпрос. Този Закон, съществуващият към момента съдържа в себе си три Законопроекта, които ще бъдат извадени от него и ще се разделят на три отделни закона. Тогава много по-малко промени ще търпи Законът за движение по пътищата, защото сега техническите прегледи са вкарани в Закона за движение по пътищата. Ще бъдат извадени и ще бъдат вкарани в Закона за автомобилните превозни средства и за сервизите. Там ще бъдат регулирани тези неща, които касаят техническите пунктове. Отделно ще бъдат извадени обучението и водачите, които също няма да бъдат в тази част на Закона, така че тогава и Вие ще имате като опозиция много по-малко критика предполагам към нас, тъй като промените ще бъдат много по-малко от една страна.
От втора страна, по втория Ви въпрос – има такава таблица, тя е предоставена на колегите от опозицията, както на нас, така и на колегите от опозицията. Справката, това е една таблица, където пише: пълно, пълно или непълно, ако има някаква промяна, тя е примерно за срока на преминаване на технически прегледи за пожарните автомобили. В нашата страна е по един начин, в Европейския съюз е по друг начин, но в много голяма конкретика трябва да влезем, но по принцип разпоредбите се прилагат напълно от Директивата в Законопроекта. Пак казвам, тази таблица е предоставена, както на нас като управляващи, така и …
Трябва да попитате вашите колеги може би от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения защо не са Ви я предоставили? Но такава таблица имаме и е предоставена пак казвам на колегите – на заместник-председателя на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения от опозицията и на нас като управляващи, така че Ви благодаря за въпросите.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми гости, уважаеми колеги! Аз леко съм озадачен от неотговора на втората част. На първата разбирам, че се готви такъв Законопроект, но не разбрахме кога ще бъдат внесени в крайна сметка.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Когато сме готови.
ИВАН ИВАНОВ: Ако може да чуем от представители на Министерството на транспорта и от МВР, защото пак казвам този подход, който го правим сега на парче, не е правилния и едва ли решава в действителност и в пълнота всички проблеми.
На колегите народни представители, на представителите на Министерството да напомня, че все пак тук сме Комисия, която работи, различно от останалите комисии, която разглежда по свои правила внесените законопроекти. Това че тук има представители на опозицията и на управляващите по никакъв начин не нарушават целостта на Комисията и беше редно ние да получим тази таблица, както е представена.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Тя Ви е предоставена.
ИВАН ИВАНОВ: На нас не ни е предоставено нищо. Все пак ние сме Комисията, която дава оценка на законодателството за неговото съответствие с европейското такова. Ние не разглеждаме същността на тези законопроекти, а нашата работа тук е да прегледаме тези законопроекти дали съответстват действително на тези директиви, а такова нещо не е предоставено. Няма как ние да тръгнем сами да търсим по интуиция къде са предоставени подобни документи. Да, вярно е не сме Водеща комисия, но все пак като Комисия по европейски въпроси би трябвало да получим такава информация. Благодаря.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Заповядайте, господин Иванов и този спор да го…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Не, аз не споря в момента, излагам фактите такива, каквито са, а понеже часът е 12,00 не зная кога ще се гласува този Законопроект, защото знаете, че нямаме право да гласуваме законопроекти и да провеждаме заседания на комисии, когато има редовно пленарно заседание.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Господин Иванов имаме разрешение от председателя на Народното събрание, така че не се притеснявайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Какво е това разрешение?
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Разрешение да довършим в залата и да си проведем заседанието, докато се проведе гласуването.
Моля, Анелия копие от резолюцията да бъде предоставено на госпожа Грозданова.
Заповядайте, госпожо Грозданова.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Господин Председател, не за пръв път се случва в почивката да се разглеждат законопроекти и не малко на брой, и то обявени като извънредни заседания.
В днешното заседание няма нищо извънредно, така че мисля, че е редно след като нямаме време да си свършим работата точките да бъдат отложени и да се разгледат нормално в друго време на седмицата или следващата седмица при положение, че не сме и Водеща комисия по законопроектите. Така че аз предлагам да се гласува това нещо от народните представители, които са тук в залата, защото след малко ще започне поименна проверка със сигурност, ако не влезем.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Госпожо Грозданова, веднага ще подложа на гласуване дали да прекратим заседанието и да слезем в залата.
Само да уточня, че причината да е извънредно заседание Вие най-добре знаете каква е – имаме съвместно заседание с двете комисии днес, и искахме спокойно да приключим работата ни от 14,30 ч., когато е Вашето заседание, на което ние ще се присъединим, и това е причината да направим заседанието днес. Разбира се, няма някаква спешност, ако преценявате, че можем да се съберем отново в подходящ момент и, ако другата седмица не е късно, ще го направим, разбира се, другата седмица.
Само едно уточнение, но даже не смятам, че се налага и гласуване, тъй като в края на краищата нашата Комисия е създадена по начин, който трябва да предполага едно нормално разглеждане на законопроектите.
Господин Иванов, един коментар преди да закрия заседанието на Комисията, поради изчерпване на времето, а иначе ще се уточним допълнително с председателя какво и как разрешава.
Първо, такава таблица не е предоставена. Идеята, че тя е предоставена на опозицията по някакъв начин и ние трябвало да поискаме от нея от Водещата комисия и да се занимаем с нея не е сериозно. Ние сме Комисия, която би следвало да получава тези материали. Таблица за съответствието обикновено не идва, когато се внасят законопроекти от народните представители и аз на всяко заседание подчертавам, че когато се въвеждат европейски директиви, е редно това да минава през Министерския съвет и тогава идва таблица за съответствие, има време за дискусии.
Второ, нищо не налага тези спешни промени, които предлагате Вие самият с този Законопроект, и практиката покрай директивите да се прокарват и ред други неща, а вече стана повод за скандал в Народното събрание миналата седмица. Смятам, че тази практика също трябва да бъде максимално ограничена.
Предлагам тази дискусия да бъде продължена на следващо заседание на Комисията и дотогава, надявам се по официален ред ние да получим таблицата за съответствията по Директивата.
Благодаря Ви за участието, господа и можете да се присъедините, уважаеми народни представители, към заседанието на парламента долу.

(Закрито в 12,03 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристиан Вигенин


Стенограф:
Мария Петрова
Форма за търсене
Ключова дума